NIPN TV show in Guatemala

In Guatemala, SESAN has produced a TV show about the NIPN initiative:
https://youtu.be/LCreURez-i8